CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
PHỤ LỤC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ THANH SƠN
05/01/2023 02:36:27

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của UBND xã Thanh Sơn)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/kết quả

Công chức chủ trì tham mưu

Công chức phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương

Các hình thức thích hợp

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

2

Tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Niêm yết công khai TTHC và quy trình giải quyết

Công chức Tư pháp hộ tịch

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

3

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh xã

Các tin bài, chuyên mục

Đài phát thanh

Công chức Văn hóa TT-TDTT

Thường xuyên

4

Đăng tải các bài viết, thông tin hoạt động CCHC trên Cổng thông tin điện tử

Các bài viết, chuyên mục

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

5

Duy trì thực hiện chuyên trang “Cải cách hành chính” trên cổng thông tin điện tử, đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Các tin bài, chuyên mục

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Hàng tháng

6

Tuyên truyền kết quả Chỉ số CCHC,

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành

Hội nghị

Công chức Văn phòng UBND

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn hóa TT, Văn phòng nội vụ,

Năm 2022

1

 

chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương

   

các xã, thị trấn

 

7

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Kế hoạch; các hình thức thích hợp

Công chức Tư pháp

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

8

Tuyên truyền về chuyển đổi số

Công văn, Kế hoạch, các hình thức phù hợp

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Trong năm 2022

9

Khảo sát sự hài lòng của tổ chức công dân đối với giải quyết TTHC trên các lĩnh vực theo quy định

Điều tra XHH của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

Công chức Tư pháp

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Quý IV/2022

10

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về

CCHC

Công văn, danh sách, Giấy mời

Công chức văn phòng Nội vụ

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong năm 2022

2

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của UBND xã Thanh Sơn)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/kết quả

Công chức chủ trì tham mưu

Công chức phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương

Các hình thức thích hợp

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

2

Tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Niêm yết công khai TTHC và quy trình giải quyết

Công chức Tư pháp hộ tịch

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

3

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh xã

Các tin bài, chuyên mục

Đài phát thanh

Công chức Văn hóa TT-TDTT

Thường xuyên

4

Đăng tải các bài viết, thông tin hoạt động CCHC trên Cổng thông tin điện tử

Các bài viết, chuyên mục

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

5

Duy trì thực hiện chuyên trang “Cải cách hành chính” trên cổng thông tin điện tử, đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Các tin bài, chuyên mục

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Hàng tháng

6

Tuyên truyền kết quả Chỉ số CCHC,

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành

Hội nghị

Công chức Văn phòng UBND

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn hóa TT, Văn phòng nội vụ,

Năm 2022

1

 

chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương

   

các xã, thị trấn

 

7

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Kế hoạch; các hình thức thích hợp

Công chức Tư pháp

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Thường xuyên

8

Tuyên truyền về chuyển đổi số

Công văn, Kế hoạch, các hình thức phù hợp

Công chức VHTT-TDTT

Công chức; Tư Pháp hộ tịch, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Trong năm 2022

9

Khảo sát sự hài lòng của tổ chức công dân đối với giải quyết TTHC trên các lĩnh vực theo quy định

Điều tra XHH của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn

Công chức Tư pháp

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Văn phòng nội vụ,

Quý IV/2022

10

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về

CCHC

Công văn, danh sách, Giấy mời

Công chức văn phòng Nội vụ

Công chức; Văn hóa TT, LĐTBXH, Địa chính, Văn phòng UBND, Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong năm 2022

2

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2571
Trước & đúng hạn: 2571
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 14:06:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH SƠN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Văn Bẩy - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0915368995

Email: trangtindientuxathanhson@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tháng này: 3,009
Tất cả: 96,478